Lázně Třeboň

Lázeňství v Třeboni je od počátků spjato s přírodními léčivými zdroji, které se v Třeboňsku nachází. Jedná se o rašelinu a slatinu, využívají se na léčbu pohybového ústrojí.

Hojné zásoby slatiny z rašelinišť vedly v k založení třeboňské lázeňské tradice. Tato tradice sahá až do středověku, protože už v 15. století byly ve městě přístupné očistné lázně s lazebníkem a felčarem v jedné osobě. Po roce 1784 však městská lazebna u městského špitálu při kostelíku sv. Alžběty zanikla, a tak si museli milovníci očisty a léčby počkat až do r. 1861, kdy byly z podnětu fišmistra Václava Horáka, správce schwarzenberského velkostatku, zřízeny nové lázně na Zlaté stoce u Kollerovské­ho mlýna.

Novodobá tradice je spojena především s učitelem, kronikářem a váženým měšťanem, Václavem Huckem, který na svém pozemku u Zlaté stoky otevřel v květnu 1883 nové lázně. Hlavním motivem jeho velkorysého činu byla nemoc jeho dcery Berty, jejíž jméno nese moderní sanatorium i dnes. V roce 1975 přibyl k lázním Berta nový lázeňský komplex  Aurora.